Villkor – Ortopedivård™
SISTE DAG: 50% RABATT!

Villkor

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor har följande termer de följande betydelserna:

Reflektionsperiod: perioden som konsumenten kan nyttja rätten till ångerrätt;

Konsument: en person som inte agerar i utsträckning av ett yrke eller företag och som går in i ett distansavtal med entreprenören;

Dag: en kalenderdag;

Varaktighetstransaktion: ett distansavtal gällande en serie av produkter och/eller tjänster, vilkas leverans och/eller köpskyldighet kan spridas med tiden;

Hållbart medium: vilka medel som helst som tillåter konsumenten eller entreprenören att lagra information som är adresserat till honom personligen på ett sådant sätt som tillåter framtida konsultering och reproduktion av den lagrade informationen.

Rätt till ångerrätt: möjligheten för konsumenten att säga upp distansavtalet inom avkylningsperioden;

Entreprenör: den juridiska personen som erbjuder produkter och/eller tjänster till en konsument på avstånd;

Distansavtal: en överenskommelse varigenom, i sammanhanget av ett system som är organiserat av entreprenören för försäljning av produkter/tjänster på avstånd, inklusive avgörandet av överenskommelsen, där bara en eller mer metoder för distanskommunikation har nyttjats;

Distanskommunikationsteknologi: medel som kan användas för att avgöra en överenskommelse, utan att konsumenten och entreprenören är tillsammans i samma rum samtidigt.

Allmänna Villkor: de nuvarande villkoren enligt entreprenören.

Artikel 2 – Entreprenörens identitet

Ortopedivård™

1016SX, Rozengracht 239

E-post adress:info@ortopedivard.nl

Företags ID-nummer: vid begäran

Momsnummer: vid begäran

Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från entreprenören och för alla distansavtal och beställningar mellan entreprenör och konsument.

Innan distansavtalet är avslutat kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är en rimlig möjlighet, innan distansavtalet avslutas, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan presenteras av entreprenören och att de kommer att skickas gratis så snart som möjligt på konsumentens begäran.

Om distansavtalet avslutas elektroniskt, med avvikelse från föregående paragraf och innan distansavtalet avslutas, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att de kan lagras enkelt på en hållbar databärare. Om detta inte är en rimlig möjlighet, innan distansavtalet avslutas, kommer det att anges var de allmänna villkoren kan inspekteras elektroniskt och att de kommer att skickas gratis elektroniskt eller på ett annat sätt enligt konsumentens begäran.

I händelse av att specifika produkt- eller servicevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor tillämpas andra och tredje paragraferna mutatis mutandis och i händelse av motstridiga allmänna villkor kan konsumenten alltid åberopa den tillämpade bestämmelsen som är mest gynnsam för honom.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor när som helst helt eller delvis är ogiltiga eller förstörda, kommer avtalet och dessa villkor att gälla, och den relevanta bestämmelsen kommer omedelbart ersättas med en bestämmelse som syftar till originalet så snart som möjligt.

Situationer som inte regleras av dessa allmänna villkor måste bedömas "i enlighet" med dessa allmänna villkor.

Oklarheter gällande förklaringen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor bör förklaras "i närmsta enlighet" med dessa allmänna villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller hamnar under granskning av villkoren kommer detta tydligt att anges i erbjudandet.

Erbjudandet är utan skyldighet. Entreprenören har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om entreprenören använder bilder, är dessa en verklig representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Tydliga misstag eller fel i erbjudandet är inte bindande för entreprenören.

Alla bilder, specifikationer och data i erbjudandet är indikativa och kan inte ge upphov till kompensation eller uppsägning av avtalet.

Bilder av produkterna är en riktig representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan inte garantera att de uppvisade färgerna exakt matchar de verkliga färgerna på produkterna.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är kopplade till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt:

priset inklusive skatter;

de möjliga fraktkostnaderna;

hur avtalet kommer att avgöras och vilka åtgärder som krävs för detta;

huruvida ångerrätten gäller eller inte;

metoden för betalning, leverans och genomförande av avtalet;

löptiden för att acceptera erbjudandet, eller den löptid inom vilken entreprenören garanterar priset;

prisnivåerna för distanskommunikation, om kostnaderna för att använda metoden för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den vanliga grundkostnaden för det kommunikationsmedel som används;

om avtalet kommer att lämnas in efter avgörandet, och i så fall hur det kan konsulteras av konsumenten;

hur konsumenten, innan avtalet avgörs, kan kontrollera den information som tillhandahålls av honom enligt avtalet och vid behov, återställa den;

alla andra språk på vilka, utöver svenska, avtalet kan avgöras;

beteendekoder som entreprenören är under granskning för och hur konsumenten kan konsultera dessa beteendekoder elektroniskt; och

distansavtalets minsta varaktighet vid en förlängd transaktion.

Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, materialtyper.

Artikel 5 - Överenskommelsen

Med förbehåll för bestämmelserna i paragraf 4, avgörs avtalet i det ögonblick som konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller motsvarande villkor.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer entreprenören omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av entreprenören kan konsumenten upplösa avtalet.

Om avtalet avgörs elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt, kommer entreprenören att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Entreprenören kan inom - juridiska sammanhang - fråga om konsumenten kan uppfylla sina betalningsskyldigheter samt all fakta och alla faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt avgörande av distansavtalet. Om entreprenören på grund av denna undersökning har goda skäl att inte avgöra avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller begäran, med ett angivande av skäl, eller lägga till särskilda villkor för genomförandet.

Entreprenören kommer att skicka följande information med produkten eller tjänsten till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett hållbart medium:

 1. besöksadressen för entreprenörens affärsplats där konsumenten kan gå med sina klagomål;
 2. villkoren för och det sätt på vilket konsumenten kan använda sig av ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;
 3. information om garantier och befintlig kundservice;
 4. informationen i artikel 4 paragraf 3 om dessa villkor, såvida inte entreprenören redan har tillhandahållit denna information till konsumenten innan avtalet genomförs;
 5. kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt tid.

I händelse av en förlängd transaktion gäller bestämmelsen i föregående paragraf endast för den första leveransen.

Varje avtal avgörs under de suspensiva villkoren för tillräcklig tillgänglighet för de berörda produkterna.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att lösa upp avtalet utan att ange någon anledning inom 14 dagar. Denna reflektionsperiod börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som i förväg har utsetts av konsumenten och som meddelat detta till entreprenören.

Under reflektionsperioden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han packar bara upp eller använder produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten med alla tillbehör och - om det är en rimlig möjlighet - i originalskick och förpackning till entreprenören, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från entreprenören.

Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att meddela detta till entreprenören inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten måste meddela detta genom ett skriftligt meddelande/e-post. Efter att konsumenten har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt måste kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel med hjälp av bevis på leveransen.

Om kunden efter utgången av de perioder som avses i paragraf 2 och 3 inte har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt dvs. produkten har inte returnerats till entreprenören, så är köpet ett faktum.

Artikel 7 – Kostnader i fall av ångerrätt

Om konsumenten använder sin ångerrätt, ligger kostnaderna för att returnera produkterna på konsumenten.

Om konsumenten har betalat ett belopp, återbetalar entreprenören detta belopp så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter ångerrätten. Detta är under förutsättning att produkten redan har mottagits av webbshoppens ägare eller att ett övertygande bevis för fullständig retur kan lämnas.

Artikel 8 – Uteslutning av ångerrätt

Entreprenören kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i paragraferna 2 och 3. Uteslutningen av ångerrätten gäller endast om entreprenören tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för avtalets avgörande.

Undantag av ångerrätten är endast möjligt för produkter:

 1. som har skapats av entreprenören i enlighet med konsumentens specifikationer;
 2. som är tydligt personliga till sin natur;
 3. som inte kan returneras på grund av sin natur;
 4. som kan förstöras eller åldras snabbt;
 5. vars pris är beroende på fluktuationer på den finansiella marknaden som entreprenören inte har något inflytande på;
 6. för enskilda tidningar och tidskrifter;
 7. för ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara för vilka konsumenten har brutit förseglingen på.
 8. för hygienprodukter som konsumenten har brutit förseglingen på.

Undantag av ångerrätten är endast möjligt för tjänster:

 1. som boende, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras på ett visst datum eller under en viss period;
 2. leverans som har påbörjats med konsumentens explicita medgivande innan betänketiden har löpt ut;
 3. angående vadslagning och lotterier.

Artikel 9 - Priset

Under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisförändringar till följd av ändringar i momssatserna.

I motsats till föregående paragraf kan entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på den finansiella marknaden och som entreprenören inte har något inflytande över, till rörliga priser. Denna länk till fluktuationer och det faktum att angivna priser är riktpriser anges i erbjudandet.

Prisökningar inom 3 månader efter avtalets avgörande är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade regleringar eller bestämmelser.

Prisökningar från 3 månader efter avtalets avgörande är endast tillåtna om entreprenören har stipulerat detta och:

 1. de är resultatet av lagstadgade regleringar eller bestämmelser; eller
 2. konsumenten har behörighet att säga upp avtalet den dag då prisökningen träder i kraft.

Priserna i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

Alla priser är föremål för tryck- och skrivfel. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av tryck- och typsättningsfel. I händelse av tryck- och skrivfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten till fel pris.

Artikel 10 – Överensstämmelse och Garanti

Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, specifikationerna som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de rättsliga bestämmelser som existerar den dag då avtalet avgörs och/eller statliga regleringar. Om det överensstämmer, garanterar entreprenören också att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.

En garanti från entreprenören, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheterna och anspråk som konsumenten kan göra gentemot entreprenören på grund av avtalet.

Eventuella fel eller felaktigt levererade produkter måste rapporteras till entreprenören skriftligen inom 14 dagar efter leverans. Produkterna måste returneras i originalförpackningen och i ett nytt skick.

Entreprenörens garantiperiod motsvarar tillverkarens garantiperiod. Entreprenören är dock aldrig ansvarig för produkternas slutgiltiga lämplighet för varje enskild applikation av konsumenten, eller för några som helst råd angående användningen eller bruket av produkterna.

Garantin gäller inte om:

Konsumenten har reparerat och/eller bearbetat de levererade produkterna själv eller har fått den reparerad och/eller bearbetad av en tredje part;

De levererade produkterna har utsatts för onormala omständigheter eller på annat sätt behandlats slarvigt eller strider mot instruktionerna från entreprenören och/eller har behandlats av förpackningen;

Otillräckligheten är helt eller delvis ett resultat av föreskrifter som regeringen har gjort eller kommer att göra med avseende på naturen eller kvaliteten på det använda materialet.

Artikel 11 – Leverans och implementering

Entreprenören kommer att ta största möjliga omsorg när han tar emot och implementerar beställningar på produkter.

Leveransplatsen är den adress som konsumenten gör känd för företaget.

Med vederbörlig iakttagelse av vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att genomföra accepterade beställningar med god hastighet, dock senast inom 30 dagar, såvida inte konsumenten har gått med på en längre leveransperiod. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte eller endast delvis kan genomföras, kommer konsumenten att underrättas om detta senast 30 dagar efter att beställningen gjorts. I sådana fall har konsumenten rätt att säga upp avtalet utan kostnader och har även rätt till ersättning.

I händelse av upplösning i enlighet med föregående paragraf återbetalar entreprenören det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter upplösningen.

Om leverans av en beställd produkt visar sig omöjlig, kommer entreprenören att sträva efter att tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveransen kommer det att anges på ett tydligt och begripligt sätt att en ersättningsartikel kommer att levereras. För utbytesartiklar kan ångerrätt inte uteslutas. Kostnaderna för en eventuell returfrakt står entreprenören för.

Risken för skada och/eller förlust av produkter är entreprenörens ansvar fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en förutbestämd representant som entreprenören tillkännagavs om, såvida inte annat tydligt överenskommits.

Artikel 12 – Varaktighetstransaktioner: varaktighet, annullering och förlängning

Uppsägning

Konsumenten kan säga upp en överenskommelse som har ingåtts på en obestämd tid och som sträcker ut sig till en regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst med beaktande av de överenskomna avbeställningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på en bestämd tid och som sträcker ut sig till en regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst vid slutet av den angivna perioden, med beaktande av de överenskomna avbeställningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten kan med de överenskommelserna som nämnts i föregående paragrafer:

annullera när som helst och inte begränsas till annullering vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

åtminstone annullera på samma sätt som han ingick med;

annullera alltid med samma uppsägningstid som entreprenören har stipulerat för sig själv.

Förnyelse

Ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker ut sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte implicit förnyas eller förnyas för en viss period.

Ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker ut sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast implicit förnyas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp det med en uppsägningstid på högst en månad och en uppsägningstid på högst tre månader i händelse av att avtalet sträcker sig till den vanliga, men mindre än en gång per månads, leveransen av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter.

Ett avtal med en begränsad varaktighet för regelbunden leverans av dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter (försöks- eller introduktionsprenumerering) fortsätter inte implicit och slutar automatiskt i slutet av försöks- eller introduktionsperioden.

Utgång

Om ett avtal har en löptid på mer än ett år, kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa motsätter sig uppsägning före utgången av den överenskomna perioden.

Artikel 13 - Betalning

Om inget annat överenskommits måste konsumentens skulder betalas inom sju arbetsdagar efter den reflektionsperiod som avses i Artikel 6, paragraf 1. Om ett avtal om att tillhandahålla en tjänst sker, börjar denna period efter att konsumenten har fått bekräftelse på avtalet.

Konsumenten har skyldighet att utan dröjsmål rapportera felaktigheter i angivna betalningsuppgifter till entreprenören.

I händelse av att konsumenten inte betalar, har entreprenören rätt att med förbehåll för rättsliga begränsningar, att ta ut de rimliga kostnader som har meddelats kunden i förväg.

Artikel 14 - Klagomålsprocedur

Klagomål om genomförandet av avtalet måste beskrivas fullständigt och tydligt och skickas till entreprenören inom 7 dagar efter att konsumenten har upptäckt bristerna.

Klagomål som skickas till entreprenören kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagandedatumet. Om ett klagomål kräver en längre behandlingstid svarar entreprenören inom 14 dagar med en bekräftelse på mottagandet och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

Ett klagomål upphäver inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat.

Om ett klagomål befinns vara välgrundat av entreprenören kommer entreprenören att ersätta eller reparera de levererade produkterna gratis, enligt tillgängliga alternativ.

Artikel 15 - Tvister

Avtal mellan entreprenören och konsumenten som dessa allmänna villkor handlar om, gäller uteslutande av nederländsk lag. Även om konsumenten bor utomlands.

Inte glad, få tillbaka dina pengar

Ångerrätt i 14 dagar efter mottagandet!

Gratis frakt

Inom Servige före 23:59

Säker betalning

Med vår mycket pålitliga betalningsleverantör Mollie!

Tillgänglig dygnet runt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna!